Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Рішенням Засновника

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ  ІГОРА БРИЧЕНКА

«КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»

№ 1 від «20» листопада 2014 року

 
 
СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
ІГОРА БРИЧЕНКА 
«КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»
 

 

І. Загальні положення 

1.1. Цей Статут визначає порядок створення і діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ІГОРА БРИЧЕНКА «КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ» (надалі – «Фонд»).

1.2. Найменування Фонду:

повне найменування українською мовою:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІГОРА БРИЧЕНКА «КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»;

скорочене найменування українською мовою: БО БФ ІГОРА БРИЧЕНКА «КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»;

повне найменування російською мовою:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИГОРЯ БРИЧЕНКО «ШАГАЕМ С ЗАБОТОЙ»;

скорочене найменування російською мовою: БО БФ ИГОРЯ БРИЧЕНКО «ШАГАЕМ С ЗАБОТОЙ».                                                                                                                       

1.3. Місцезнаходження Фонду: 57300,Україна, Миколаївська область, м. Снігурівка, вулиця Комсомольська , будинок 11/1

1.4. Фонд здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» №5073-VI від 05.07.2012р., Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.5. Фонд набуває права та обов’язки юридичної особи згідно законодавства України з моменту його державної реєстрації і може від свого імені укладати угоди, набувати майнові й особисті немайнові права і нести обов’язки, пов’язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.6. Фонд відкриває рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах в установленому чинним законодавством порядку.

1.7. Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс; круглу печатку і штамп із своїм найменуванням; бланки та інші реквізити, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Фонду.

1.8. Фонд не має своєю метою одержання і розподіл прибутку серед засновників, Учасників органів управління, інших пов’язаних  з ними осіб,а також серед працівників таких організацій. Впроваджує відкриті та прозорі  процедури і практику у всіх аспектах своєї діяльності  і регулярно інформують місцеву громадськість  про свої цілі, заходи і фінансовий стан.

 

ІІ. Цілі, сфери та види благодійної діяльності Фонду.

2.1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.2.    Сферами благодійної діяльності Фонду є:

2.2.1. Освіта.

2.2.2. Охорона здоров’я.

2.2.3. Екологія, охорона довкілля та захист тварин.

2.2.4. Запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога.

2.2.6. Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності.

2.2.7. Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини.

2.2.8. Наука і наукові дослідження.

2.2.9. Спорт і фізична культура.

2.2.10. Права людини і громадянина та основоположні свободи.

2.2.11. Розвиток територіальних громад.

2.2.12. Розвиток міжнародної співпраці України.

2.2.13. Стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України.

2.2.14. Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

2.2.15. Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

2.3.     Видами благодійної діяльності Фонду є:

2.3.1. Безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав.

2.3.2. Безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

2.3.3. Безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав.

2.3.4. Безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

2.3.5. Благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність.

2.3.6. Публічний збір благодійних пожертв.

2.3.7. Управління благодійними ендавментами.

2.3.8. Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності.

2.3.9. Проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

2.4.Відшкодування Фондом витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна  і майнових прав, визнається благодійною діяльністю.

2.5.Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від фонду не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів  допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

 

ІІІ. Умови та порядок прийняття до складу учасників Фонду, права та обов’язки учасників, умови та порядок їх виходу та виключення зі складу учасників Фонду. 

 

3.1. Учасниками Фонду можуть бути:

– дієздатні громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства,  які  досягли  18  років;

– юридичні особи незалежно від форм власності.

3.2.У фонді допускається асоційоване членство для осіб (фізична чи юридична особа), які приймають  участь в загальних зборах  учасників з правом дорадчого голосу  та які визнають його статут і активно сприяють діяльності  спрямованої на розвиток благодійної діяльності  Фонду.

3.3. Заявники – фізичні особи та юридичні особи подають на розгляд Правління письмову заяву про прийняття до складу учасників Фонду.

Заявники – юридичні особи додають до письмової заяви про прийняття до складу учасників Фонду копію документа про реєстрацію та рішення керівного органу, засвідчене печаткою. В рішенні мають бути вказані відомості про фізичну особу чи осіб, які виконуватимуть обов’язки представників юридичної особи в органах управління Фонду в разі прийняття її до складу учасників Фонду.

3.4. Правління розглядає заяви про прийняття до складу учасників Фонду на своїх засіданнях і має письмово повідомити заявників про своє рішення протягом п’ятнадцяти днів.

3.5. Учасники Фонду мають право:

– брати участь у статутній діяльності і заходах Фонду;

– брати участь в діяльності органів управління Фонду відповідно до цього Статуту;

– обирати та бути обраними до складу органів управління Фонду;

– звертатися до органів управління Фонду з запитами щодо статутної діяльності Фонду, отримувати усні і письмові пояснення;

– отримувати інформацію про діяльність Фонду;

– доручати Фонду представництво своїх інтересів відповідно до мети і статутних завдань Фонду;

– в будь-який момент вийти із складу учасників Фонду.

3.6.Учасники Фонду зобов’язані:

– сумлінно виконувати вимоги Статуту та інших документів, що регламентують діяльність  Фонду;

– надавати на запит органів управління Фонду інформацію, необхідну для виконання його мети і статутних завдань;

– письмово  повідомляти  Правління  про зміну  своїх  представників – для юридичних осіб – учасників Фонду;

– брати активну участь у діяльності  Фонду, сприяти його розвитку  та підвищенню авторитету;

– сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Фонду;

– сприяти вдосконаленню матеріально-технічної бази Фонду, благоустрою його приміщень і території;

– виконувати рішення керівних органів Фонду;

– своєчасно сплачувати  вступний внесок та членські внески;

– вживати заходів щодо усунення недоліків в роботі та помилок, які можуть вплинути на діяльність Фонду;

– не допускати дій,які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Фонду.

– пропонувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду.

3.7. Учасники припиняють свою участь у діяльності Фонду в результаті:

– виходу із складу учасників Фонду за власним бажанням на підставі відповідної письмової заяви, що подається Правлінню Фонду;

– виключення із складу учасників Фонду за рішенням Правління Фонду;

– припинення діяльності Фонду або смерті (для фізичних осіб – учасників Фонду) чи припинення діяльності юридичної особи (для юридичних осіб – учасників Фонду) –  в цих випадках участь у Фонді припиняється автоматично.

Умовами для виключення із складу учасників Фонду є:

– систематичне невиконання вимог Статуту Фонду;

– невиконання вимог і розпоряджень органів управління Фонду;

– вчинення дій, що завдали шкоду інтересам Фонду, його репутації, або тих, що спричинили матеріальні збитки.

3.8. Правління розглядає заяви про вихід із складу учасників Фонду або питання про виключення із складу учасників Фонду на своїх чергових засіданнях і має повідомити про своє рішення протягом п’ятнадцяти днів.

3.9. Порядок прийняття та виключення із складу Учасників Фонду  та Асоційованих членів Фонду, а також розмір  і порядок внесення вступних і членських внесків встановлюється  і змінюється  загальними зборами учасників Фонду.

3.10. Асоційовані члени Фонду, їх права та обов’язки.

3.10.1. Асоційованим членом Фонду може бути фізична особа, яка досягла 18 років, а також юридична особа, яка визнає Статут Фонду, які внесли вступний внесок у розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів Учасників Фонду.

            Асоційовані члени Фонду здійснюють внески (вступний, членські, інші внески) в розмірах, порядку та строки, визначені рішенням Загальних зборів Учасників Фонду.

          3.10.2. Асоційовані члені Фонду мають право:

– бути присутніми на Загальних зборах Учасників Фонду та користуватися правом дорадчого голосу в Фонді;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Фонду, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

– право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю Фонду, посадових осіб Фонду із запитами, пов’язаним з членством у Фонді, діяльністю Фонду та його посадових осіб;

– одержувати інформацію про діяльність Фонду;

– вийти в установленому порядку з Фонду;

– Інші права, що не суперечать законодавству.

            3.10.3. Асоційовані члени Фонду зобов’язані:

– додержуватися Статуту Фонду;

– виконувати рішення органів управління Фонду та органів контролю за діяльністю Фонду;

– виконувати свої зобов’язання перед Фондом;

– виконувати вимоги законодавства України, що стосуються діяльності Фонду, вимоги даного Статуту та рішення Загальних зборів Учасників Фонду та органів управління;

– своєчасно та в повному розмірі сплачувати визначені рішеннями Загальних зборів Учасників Фонду внески (пайовий, членські, цільові та інші);

– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Фонду;

– брати активну участь у діяльності Фонду, сприяти розвитку та підвищенню авторитету;

– сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Фонду;

– сприяти вдосконаленню матеріально-технічної бази Фонду, благоустрою його приміщень і території;

– вживати заходів щодо усунення недоліків в роботі та помилок, які можуть вплинути на діяльність Фонду;

– не допускати дій, які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Фонду.

– виконувати інші зобов’язання, покладені Статутом, рішеннями Загальних зборів членів Фонду та Правлінням Фонду, чинним законодавством.

            3.10.4. Учасники Фонду та Асоційовані Члени Фонду можуть бути виключені зі складу Фонду за невиконання вимог Статуту та невиконання своїх обов’язків, та інших документів Фонду, що є підставою для розгляду питання про припинення їх участі у Фонді.

            Учасник Фонду або Асоційований Член Фонду, який вибув (або був виключений) прав на майно і кошти Фонду не має.

 

ІV. Органи управління Фонду, їх склад, компетенція,

порядок діяльності та прийняття ними рішень.

Порядок обрання членів органів управління Фонду, їх заміщення,

зупинення та припинення їх повноважень.

 

4.1. Органами управління Фонду є загальні збори учасників, виконавчий орган (Правління) і Наглядова рада.

4.2. Вищим органом управління Фонду є загальні збори учасників. Право брати участь в загальних зборах учасників мають всі учасники Фонду. Учасники Фонду мають право делегувати своїх представників для участі в загальних зборах учасників на підставі належно посвідчених довіреностей. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

 1. 2. 1.Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду.
 2. 2. 2. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить прийняття рішень про:

– внесення змін до Статуту Фонду;

– призначення або обрання чи зупинення (відкликання)  повноважень членів виконавчого органу  (Правління) та Наглядової Ради Фонду;

– затвердження звітів Правління та Наглядової Ради Фонду. Затвердження звітів директора, та ревізійної комісії Фонду;

– прийняття рішення про припинення діяльності Фонду – реорганізацію або ліквідацію, призначення комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), затвердження передавального акту, розподільчого або ліквідаційного балансу.

– встановлення розміру вступних,членських та інших внесків учасників Фонду та Асоційованих членів;

– розгляд і затвердження довгострокової програми та плану діяльності Фонду;

– обрання строком на 5 років Наглядової ради та ревізійної комісії Фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

– визначення пріоритетних напрямків діяльності Фонду, принципи формування і використання його фінансів і майна;

– обрання виконавчого органу – директора Фонду, заміщення, зупинення його повноважень, припинення його повноважень здійснюються загальними зборами Учасників Фонду у порядку, визначеному посадової інструкцією, яку затверджують загальні збори Учасників Фонду;

– затвердження штатного розкладу і посадових обов’язків;

– прийняття рішень відкриттів  філій та представництв;

– призначення керівників представництв і філій та дострокове припинення їх повноважень;

– прийом нових Учасників та Асоційованих членів до складу Фонду;

– рішення інших питань, що не суперечать чинному законодавству.

4.2.3. Чергові загальні збори учасників визначаються загальними зборами. Загальні збори правомочні якщо на них присутні більше 2/3 Учасників Фонду. Всі рішення, в тому числі  і по виборах виконавчих органів  приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів  Учасників, присутніх на зборах. Кожен учасник фонду має один голос на загальних зборах при вирішенні всіх питань, а асоціативний член дорадчий голос.

Про дату і час проведення позачергових зборів та порядок денний Учасники Фонду та Асоціативні члени повідомляються Директором завчасно.

4.2.4. Загальні збори учасників мають право приймати рішення за умови присутності на зборах більшості учасників Фонду. Кожен учасник, присутній на загальних зборах учасників, має один ухвальний голос. Рішення з питань, вказаних в п.п. 1) та 4) п. 5.2.1 Статуту, потребують більшості в 3/4 голосів осіб, які присутні на загальних зборах учасників. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів учасників, які присутні і беруть участь у голосуванні. Загальні збори учасників можуть відбуватись шляхом особистої присутності учасників Фонду або голосування через засоби електронного зв’язку.

4.3. Виконавчим органом є постійно діючий орган управління Фонду, склад якого призначається (обирається) чи звільняється загальними зборами Учасників Фонду.

Керівним виконавчим органом фонду в період між зборами  учасників фонду є Правління. Членами Правління (виконавчого органу) можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Правління очолює Директор Фонду. Директор  може бути найманим працівником  або призначеним (обраним) із складу учасників Фонду.

Директор Фонду призначається (обирається) за рішенням загальних зборів учасників фонду та є підзвітним загальним зборам.

Порядок заміщення, зупинення, припинення його повноважень, встановлюється Посадовою інструкцією, яку затверджують загальні збори Учасників Фонду.

Виконавчий орган діє від імені Фонду у порядку та межах повноважень, установлених законом та установчими документами Фонду.

4.3.1 Директор Фонду:

– підзвітний загальним зборам Учасників, правомочний вирішувати усі питання  діяльності Фонду, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів Учасників;

– без довіреності діє від імені Фонду, представляє його в усіх установах, організаціях і на підприємствах як на території міста, області, так і на території України;

– організовує підготовку  і проведення загальних зборів Учасників Фонду  та засідань Правління (у випадку, коли склад Правління становить більше однієї особи);

– здійснює контроль за діяльністю філій і представництва Фонду;

– організує бухгалтерський облік та звітність;

– несе відповідальність в межах своєї компетенції за використання коштів і майна Фонду відповідно до його статутних цілей і завдань;

– організує поточну роботу фонду;

– приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Фонду;

– збирає та узагальнює інформацію про окремих громадян, які потребують допомоги  Фонду, організовує необхідну їм допомогу через державні і громадські організації, комісії сприяння фонду  та ініціативні групи громадян на місцях;

– приймає рішення про розподіл грошових і матеріальних коштів Фонду відповідно до прийнятих рішень Загальними зборами Учасників Фонду;

– контролює використання цільових внесків дарувальників, виконання регіональних програм;

– веде регіональний реєстр дарування, пожертвувань, вносить пропозиції загальним зборам Учасників  про заохочення громадян, членів Фонду та організацій, які зробили найбільш значний внесок  у роботу Фонду  в даному регіоні;

– узгоджує з загальними зборами Учасників і Наглядової радою норматив щорічних відрахувань коштів до страхового фонду;

–  організація роботи Правління, підготовка і ведення засідань Правління;

– керівництво оперативною діяльністю Фонду, розгляд заяв, пропозицій, які надходять до Фонду від фізичних та юридичних осіб;

– здійснення без довіреності дій від імені Фонду у відносинах з органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, а також іншими фізичними та юридичними  особами;

– надання довіреностей іншим особам на представництво інтересів Фонду;

– укладання від імені Фонду договорів та інших правочинів, оперативне управління коштами і майном Фонду в межах повноважень, делегованих Правлінням;

– відкриття рахунків в установах банків, право першого підпису документів, управління фінансовою діяльністю Фонду, підписання фінансових документів;

– прийняття і звільнення працівників Фонду та керівництво їх діяльністю, видання наказів, обов’язкових для виконання працівниками Фонду;

– складання і подання звітів про діяльність Фонду;

– здійснення інших дій, спрямованих на реалізацію статутних завдань Фонду.

Директор відповідає за зберігання протоколів загальних зборів учасників, протоколів Правління та іншої документації Фонду, а також забезпечує збереження майна Фонду і контроль за використанням та станом майна Фонду, переданого у тимчасове управління і користування іншим юридичним та фізичним особам.

У випадку тимчасової відсутності Директора Фонду його обов’язки може виконувати інша особа (член Правління) Фонду, який буде уповноважений заміщувати директора  на підставі його рішення.

4.3.2. Засідання Правління скликаються Директором Фонду не рідше одного разу на три місяці або протягом п’ятнадцяти днів за письмовою вимогою Наглядової ради або принаймні трьох учасників Фонду.

4.3.3. Правління має право приймати рішення за умови присутності на його засіданні  більшості членів. Правління приймає рішення простою більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. За рівним розподілом голосів вирішальним є голос Директора Фонду. Засідання Правління можуть відбуватися шляхом особистої присутності членів Правління або голосування через засоби електронного зв’язку.

4.3.4. До компетенції Правління належить:

– організація здійснення видів діяльності, що передбачені Статутом Фонду;

– прийняття рішень щодо залучення та використання майна і коштів Фонду;

– складання та затвердження кошторису і звітів про залучення і використання коштів і майна;

– розпорядження майном і коштами Фонду, а також делегування окремих прав та обов’язків стосовно розпорядження майном і коштами Фонду Директору  Фонду;

– розгляд заяв про прийняття до складу і вихід із складу учасників Фонду, прийняття рішень про виключення із складу учасників Фонду;

– затвердження зразків символіки Фонду;

– розробка та організація виконання благодійних програм Фонду;

– прийняття рішень щодо вступу Фонду в асоціацію, спілку чи в спільний проект;

– прийняття рішень з інших питань, що не належать до компетенції інших
органів управління Фонду.

4.4. Якщо кількість учасників Фонду досягає десяти осіб, у Фонді створюється Наглядова рада. Наглядова рада обирається загальними зборами учасників строком на п’ять років у складі не менш 3-х осіб на чолі з Головою Наглядової ради.

4.4.1. Наглядова рада контролює і регулює діяльність Виконавчого органу (Правління). Наглядова рада скликається її головою принаймні один  раз на рік, а також протягом 10 днів на вимогу Правління або загальних зборів учасників. В засіданнях Наглядової ради може брати участь представник Правління. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів.

У випадку тимчасової відсутності голови Наглядової ради його обов’язки може виконувати один з членів Наглядової ради, який буде уповноважений заміщувати голову Наглядової ради на підставі його рішення.

4.4.2. Наглядова рада здійснює наступні функції:

– затверджує благодійні програми Фонду;

– контролює відповідність діяльності та використання активів Фонду його Статуту;

– складає звіти для загальних зборів учасників щодо цільового використання коштів та майна  Фонду;

–   вносить пропозиції  щодо фінансової діяльності Фонду та проведення аудиторських перевірок;

– представляє фонд як на Україні так і за рубежем;

– сприяє вдосконаленню матеріально-технічної бази Фонду, благоустрою його приміщень і території;

– контролює використання цільових внесків дарувальників, виконання регіональних програм;

– погоджує із загальними зборами Учасників норматив щорічних відрахувань коштів до страхового фонду;

– заохочує окремих громадян, трудові колективи, державні і громадські органи і організації, що надали істотну допомогу в реалізації цілей і завдань Фонду, засновуючи для цього спеціальні грамоти, почесні знаки.

4.4.3. Наглядова рада має право:

– здійснювати перевірки фінансової діяльності Фонду принаймні один раз на рік;

– вимагати у членів органів управління і працівників Фонду надання пояснень і документів щодо фінансової діяльності Фонду;

– залучати   аудиторів   та    інших   експертів   для   здійснення   перевірки фінансової діяльності Фонду;

– вимагати скликання позачергових засідань загальних зборів учасників і Правління;

– зупинити повноваження будь-якого члена Правління до прийняття рішення загальними зборами учасників.

4.4.4. У разі відсутності у Фонді Наглядової ради її повноваження відповідно до діючого законодавства здійснюються загальними зборами учасників.

4.5. Повноваження членів органів управління – Правління або Наглядової ради Фонду  – можуть бути зупинені загальними зборами учасників Фонду в разі тимчасової втрати членом Правління або Наглядової ради здатності виконувати свої обов’язки у складі органу управління (хвороба, інша поважна причина). Повноваження будь-якого члена Правління також можуть бути зупинені Наглядовою радою Фонду до прийняття рішення загальними зборами учасників у випадку здійснення членом Правління дій, що за висновком Наглядової ради суперечать Статуту Фонду.

Повноваження членів органів управління – Правління або Наглядової ради Фонду – достроково припиняються  загальними зборами учасників Фонду у випадках:

 • подання заяви про вихід із складу органу управління Фонду або заяви про вихід із складу членів Фонду або виключення із складу членів Фонду за рішенням Правління;
 • смерті члена органу управління або припинення діяльності юридичної особи, представник якої є членом органу управління Фонду;

– скоєння членом органу управління діянь, що спричинили шкоду інтересам або репутації Фонду або призвели до збитків;

– у разі вираження недовіри.

4.6. Член органу управління – Правління або Наглядової ради Фонду – не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

1) договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

2) спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду.

Бенефіціарами благодійних програм Фонду не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління Фонду.

4.7. Члени органу управління – Правління та Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу управління, що заподіяли збитки Фонду. Члени Правління та Наглядової ради можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними Фонду.

4.8. Ревізійна комісія  (ревізор)

4.8.1. Контроль над фінансово-господарською діяльністю Фонду  здійснює ревізійна  комісія (Ревізор), яка обирається загальними зборами Учасників Фонду  строком на три роки і діє відповідно до Положення про неї (нього), що затверджується загальними зборами.

4.8.2. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності  Фонду не рідше 1 разу на рік.

4.8.3. Ревізійна комісія (Ревізор) вправі вимагати від посадових осіб Фонду надання всіх необхідних документів та особистих пояснень.

4.8.4. Ревізійна комісія (Ревізор) представляє результати ревізійних перевірок Загальним зборам Учасників Фонду не рідше 1 разу на рік. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності  але не рідше  одного разу на рік. Члени ревізійної комісії беруть участь у засіданнях Наглядової ради Фонду з правом дорадчого голосу.

4.8.5.Ревізійна комісія:

– обирає зі свого складу голову і секретаря;

– здійснює на громадських засадах  контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використання майнових цінностей;

– контролює  фінансово-господарську діяльність Фонду.

 

 1. Порядок внесення змін до Статуту Фонду.

       5.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників, якщо за таке рішення проголосувало не менш, ніж 3/4 осіб, присутніх на загальних зборах учасників Фонду.

       5.2. Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому діючим законодавством України.

 

VІ. Джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності Фонду.

 

        6.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше рухоме та нерухоме майно, а також нематеріальні активи. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності Фонду.

        6.2. Фонд має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та Статуту Фонду.

        6.3. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.

Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином  між Фондом та благодійником.

        6.4. Джерелами формування майна і коштів Фонду можуть бути:

– кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– пасивні доходи;

– кошти або майно, які надходять від проведення основної діяльності Фонду;

– дотації та субсидії, отримані з державного та місцевих бюджетів, державних цільових  фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Фонду або через нього їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

– Добровільні грошові внески його учасників та асоційованих членів, інших організацій та окремих громадян;

– прибуток, отриманий від виробничої діяльності підприємств та організацій, створених Фондом;

– відрахування коштів від колективних добровільних робіт;

– дарування чи заповіту майна, творів мистецтва та грошових коштів;

-надходження від  проведення  благодійних  кампаній  по  збору
благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних
лотерей   та   благодійних   аукціонів   з   реалізації  майна  та
пожертвувань, які надійшли від благодійників;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

        6.5. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників і учасників Фонду. Засновники і учасники Фонду не несуть відповідальності за зобов’язаннями Фонду, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

        6.6. Наряду з грошовими внесками високо оцінюється безкорислива допомога особам, які потребують опіки Фонду, безвідплатну працю. Грошові внески приймаються банківськими установами готівкою, поштовими і телеграфними переказами або шляхом перерахування їх на рахунки Фонду.

        6.7.За дарувальниками зберігається право цільового призначення  внесків. Майно, передане Фонду, витрачається відповідно до його цілей і завдань під контролем  загальних зборів Учасників Фонду і Наглядової Ради Фонду, а також у відповідності з побажаннями дарувальників.

        6.8. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

        6.9.Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

         6.10. Фонд несе відповідальність за своїми забов’язаннями усім своїм майном, на яке, згідно діючого законодавства, може бути направлено стягнення.

        6.11.Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками або учасниками  та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого засновника,   або учасника Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні  заходи).

         6.12. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку,  встановленому  чинним законодавством.

        6.13. На вимогу окремих благодійників або їх правонаступників Фонд звітує про використання наданих ними активів. Фонд може вимагати від бенефіціарів звітів про цільове використання наданої Фондом допомоги.

        6.14. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

 

VІІ. Господарська діяльність Фонду.

         7.1.Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань, створення госпрозрахункових підприємств.

                          7.2. Фонд користується самостійністю  у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових  та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

        7.3. Кошти Фонду спрямовуються виключно на благодійність та забезпечення господарської діяльності в розмірах та порядку, передбачених діючим законодавством та Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статних цілей.

         7.4.Госпрозрахункові підприємства вправі здійснювати комерційну діяльність  лише в тій мірі таких видів, які відповідають цілям  і завданням Фонду, закріпленим у цьому Статуті. Доходи, отримані Фондом від комерційної діяльності, витрачаються тільки для досягнення цих цілей і розподілу між засновниками не підлягають.

 

                      VІІІ. Міжнародні зв’язки та діяльність фонду

          8.1. Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

          8.2. Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

                           8.3. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.

                           8.4. Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

 1. IX. Благодійна програма.

                            9.1. Благодійна програма приймається Фондом і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

            9.2. На фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся сума надходжень , що надійшла за фінансовий рік  від підприємств та організацій, які перебувають у власності благодійної організації, за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням благодійної організації. За умови реалізації дострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

 

 1. X. Фінансова діяльність Фонду.

                             10.1.Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній так і в іноземній валютах.

                             10.2. Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність  і відповідає за вірогідність даних обліку  й звітності відповідно до чинного законодавства України.

                             10.3.Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність спрямована на благодійництво не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

             10.4. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійність і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством.

                              10.5. Фонд звітує перед благодійниками за використання цільових внесків задля виконання цілей та завдань Фонду.

              10.6. Фонд може вимагати звітів від набувачів наданої ним благодійної допомоги.

                               10.7. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків  доходу цієї організації у поточному році. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником.

                               10.8. Звітність Благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

 

XI.Підстави та порядок припинення діяльності Фонду,

 порядок розподілу активів.

 

                11.1. Фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства України. Фонд є таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

               11.2. Загальні збори учасників Фонду, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Фонду, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення і публікує відповідне повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Загальні збори учасників Фонду, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Фонду, відповідно до діючого законодавства призначають комісію з припинення Фонду (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення Фонду може бути покладено на Президента Фонду. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Фонду. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Фонду.

               11.3. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ або перетворення) Фонду здійснюються  за  рішенням загальних зборів учасників, якщо за це рішення проголосувало не менш ніж 3/4 осіб, присутніх на загальних зборах учасників. При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників, якими можуть бути одна чи кілька благодійних організацій. Порядок проведення реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

               11.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників, якщо за це рішення проголосувало не менш ніж 3/4 осіб, присутніх на загальних зборах учасників, або за рішенням суду чи державних органів на підставах, передбачених чинним законодавством України. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

              11.5. Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

              11.6 У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
ЗАСНОВНИК _____________________________С.С.БРИЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Рішенням Засновника

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ  ІГОРА БРИЧЕНКА

«КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»

№ 1 від «20» листопада 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ІГОРА БРИЧЕНКА 

«КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  м. Снігурівка

2014 р.

І. Загальні положення.

 

1.1. Цей Статут визначає порядок створення і діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ІГОРА БРИЧЕНКА «КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ» (надалі – «Фонд»).

1.2. Найменування Фонду:

повне найменування українською мовою:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІГОРА БРИЧЕНКА «КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»;

скорочене найменування українською мовою: БО БФ ІГОРА БРИЧЕНКА «КРОКУЄМО З ТУРБОТОЮ»;

повне найменування російською мовою:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИГОРЯ БРИЧЕНКО «ШАГАЕМ С ЗАБОТОЙ»;

скорочене найменування російською мовою: БО БФ ИГОРЯ БРИЧЕНКО «ШАГАЕМ С ЗАБОТОЙ».                                                                                                                         

1.3. Місцезнаходження Фонду: 57300,Україна, Миколаївська область, м. Снігурівка, вулиця Комсомольська , будинок 11/1

1.4. Фонд здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» №5073-VI від 05.07.2012р., Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.5. Фонд набуває права та обов’язки юридичної особи згідно законодавства України з моменту його державної реєстрації і може від свого імені укладати угоди, набувати майнові й особисті немайнові права і нести обов’язки, пов’язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.6. Фонд відкриває рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах в установленому чинним законодавством порядку.

1.7. Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс; круглу печатку і штамп із своїм найменуванням; бланки та інші реквізити, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Фонду.

1.8. Фонд не має своєю метою одержання і розподіл прибутку серед засновників, Учасників органів управління, інших пов’язаних  з ними осіб,а також серед працівників таких організацій. Впроваджує відкриті та прозорі  процедури і практику у всіх аспектах своєї діяльності  і регулярно інформують місцеву громадськість  про свої цілі, заходи і фінансовий стан.

 

ІІ. Цілі, сфери та види благодійної діяльності Фонду.

 

2.1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.2.    Сферами благодійної діяльності Фонду є:

2.2.1. Освіта.

2.2.2. Охорона здоров’я.

2.2.3. Екологія, охорона довкілля та захист тварин.

2.2.4. Запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога.

2.2.6. Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності.

2.2.7. Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини.

2.2.8. Наука і наукові дослідження.

2.2.9. Спорт і фізична культура.

2.2.10. Права людини і громадянина та основоположні свободи.

2.2.11. Розвиток територіальних громад.

2.2.12. Розвиток міжнародної співпраці України.

2.2.13. Стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України.

2.2.14. Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

2.2.15. Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

2.3.     Видами благодійної діяльності Фонду є:

2.3.1. Безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав.

2.3.2. Безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

2.3.3. Безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав.

2.3.4. Безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

2.3.5. Благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність.

2.3.6. Публічний збір благодійних пожертв.

2.3.7. Управління благодійними ендавментами.

2.3.8. Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності.

2.3.9. Проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

2.4.Відшкодування Фондом витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна  і майнових прав, визнається благодійною діяльністю.

2.5.Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від фонду не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів  допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

 

ІІІ. Умови та порядок прийняття до складу учасників Фонду, права та обов’язки учасників, умови та порядок їх виходу та виключення зі складу учасників Фонду. 

 

3.1. Учасниками Фонду можуть бути:

– дієздатні громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства,  які  досягли  18  років;

– юридичні особи незалежно від форм власності.

3.2.У фонді допускається асоційоване членство для осіб (фізична чи юридична особа), які приймають  участь в загальних зборах  учасників з правом дорадчого голосу  та які визнають його статут і активно сприяють діяльності  спрямованої на розвиток благодійної діяльності  Фонду.

3.3. Заявники – фізичні особи та юридичні особи подають на розгляд Правління письмову заяву про прийняття до складу учасників Фонду.

Заявники – юридичні особи додають до письмової заяви про прийняття до складу учасників Фонду копію документа про реєстрацію та рішення керівного органу, засвідчене печаткою. В рішенні мають бути вказані відомості про фізичну особу чи осіб, які виконуватимуть обов’язки представників юридичної особи в органах управління Фонду в разі прийняття її до складу учасників Фонду.

3.4. Правління розглядає заяви про прийняття до складу учасників Фонду на своїх засіданнях і має письмово повідомити заявників про своє рішення протягом п’ятнадцяти днів.

3.5. Учасники Фонду мають право:

– брати участь у статутній діяльності і заходах Фонду;

– брати участь в діяльності органів управління Фонду відповідно до цього Статуту;

– обирати та бути обраними до складу органів управління Фонду;

– звертатися до органів управління Фонду з запитами щодо статутної діяльності Фонду, отримувати усні і письмові пояснення;

– отримувати інформацію про діяльність Фонду;

– доручати Фонду представництво своїх інтересів відповідно до мети і статутних завдань Фонду;

– в будь-який момент вийти із складу учасників Фонду.

3.6.Учасники Фонду зобов’язані:

– сумлінно виконувати вимоги Статуту та інших документів, що регламентують діяльність  Фонду;

– надавати на запит органів управління Фонду інформацію, необхідну для виконання його мети і статутних завдань;

– письмово  повідомляти  Правління  про зміну  своїх  представників – для юридичних осіб – учасників Фонду;

– брати активну участь у діяльності  Фонду, сприяти його розвитку  та підвищенню авторитету;

– сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Фонду;

– сприяти вдосконаленню матеріально-технічної бази Фонду, благоустрою його приміщень і території;

– виконувати рішення керівних органів Фонду;

– своєчасно сплачувати  вступний внесок та членські внески;

– вживати заходів щодо усунення недоліків в роботі та помилок, які можуть вплинути на діяльність Фонду;

– не допускати дій,які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Фонду.

– пропонувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду.

3.7. Учасники припиняють свою участь у діяльності Фонду в результаті:

– виходу із складу учасників Фонду за власним бажанням на підставі відповідної письмової заяви, що подається Правлінню Фонду;

– виключення із складу учасників Фонду за рішенням Правління Фонду;

– припинення діяльності Фонду або смерті (для фізичних осіб – учасників Фонду) чи припинення діяльності юридичної особи (для юридичних осіб – учасників Фонду) –  в цих випадках участь у Фонді припиняється автоматично.

Умовами для виключення із складу учасників Фонду є:

– систематичне невиконання вимог Статуту Фонду;

– невиконання вимог і розпоряджень органів управління Фонду;

– вчинення дій, що завдали шкоду інтересам Фонду, його репутації, або тих, що спричинили матеріальні збитки.

3.8. Правління розглядає заяви про вихід із складу учасників Фонду або питання про виключення із складу учасників Фонду на своїх чергових засіданнях і має повідомити про своє рішення протягом п’ятнадцяти днів.

3.9. Порядок прийняття та виключення із складу Учасників Фонду  та Асоційованих членів Фонду, а також розмір  і порядок внесення вступних і членських внесків встановлюється  і змінюється  загальними зборами учасників Фонду.

3.10. Асоційовані члени Фонду, їх права та обов’язки.

3.10.1. Асоційованим членом Фонду може бути фізична особа, яка досягла 18 років, а також юридична особа, яка визнає Статут Фонду, які внесли вступний внесок у розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів Учасників Фонду.

            Асоційовані члени Фонду здійснюють внески (вступний, членські, інші внески) в розмірах, порядку та строки, визначені рішенням Загальних зборів Учасників Фонду.

          3.10.2. Асоційовані члені Фонду мають право:

– бути присутніми на Загальних зборах Учасників Фонду та користуватися правом дорадчого голосу в Фонді;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Фонду, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

– право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю Фонду, посадових осіб Фонду із запитами, пов’язаним з членством у Фонді, діяльністю Фонду та його посадових осіб;

– одержувати інформацію про діяльність Фонду;

– вийти в установленому порядку з Фонду;

– Інші права, що не суперечать законодавству.

            3.10.3. Асоційовані члени Фонду зобов’язані:

– додержуватися Статуту Фонду;

– виконувати рішення органів управління Фонду та органів контролю за діяльністю Фонду;

– виконувати свої зобов’язання перед Фондом;

– виконувати вимоги законодавства України, що стосуються діяльності Фонду, вимоги даного Статуту та рішення Загальних зборів Учасників Фонду та органів управління;

– своєчасно та в повному розмірі сплачувати визначені рішеннями Загальних зборів Учасників Фонду внески (пайовий, членські, цільові та інші);

– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Фонду;

– брати активну участь у діяльності Фонду, сприяти розвитку та підвищенню авторитету;

– сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Фонду;

– сприяти вдосконаленню матеріально-технічної бази Фонду, благоустрою його приміщень і території;

– вживати заходів щодо усунення недоліків в роботі та помилок, які можуть вплинути на діяльність Фонду;

– не допускати дій, які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Фонду.

– виконувати інші зобов’язання, покладені Статутом, рішеннями Загальних зборів членів Фонду та Правлінням Фонду, чинним законодавством.

            3.10.4. Учасники Фонду та Асоційовані Члени Фонду можуть бути виключені зі складу Фонду за невиконання вимог Статуту та невиконання своїх обов’язків, та інших документів Фонду, що є підставою для розгляду питання про припинення їх участі у Фонді.

            Учасник Фонду або Асоційований Член Фонду, який вибув (або був виключений) прав на майно і кошти Фонду не має.

 

ІV. Органи управління Фонду, їх склад, компетенція,

порядок діяльності та прийняття ними рішень.

Порядок обрання членів органів управління Фонду, їх заміщення,

зупинення та припинення їх повноважень.

 

4.1. Органами управління Фонду є загальні збори учасників, виконавчий орган (Правління) і Наглядова рада.

4.2. Вищим органом управління Фонду є загальні збори учасників. Право брати участь в загальних зборах учасників мають всі учасники Фонду. Учасники Фонду мають право делегувати своїх представників для участі в загальних зборах учасників на підставі належно посвідчених довіреностей. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

 1. 2. 1.Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду.
 2. 2. 2. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить прийняття рішень про:

– внесення змін до Статуту Фонду;

– призначення або обрання чи зупинення (відкликання)  повноважень членів виконавчого органу  (Правління) та Наглядової Ради Фонду;

– затвердження звітів Правління та Наглядової Ради Фонду. Затвердження звітів директора, та ревізійної комісії Фонду;

– прийняття рішення про припинення діяльності Фонду – реорганізацію або ліквідацію, призначення комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), затвердження передавального акту, розподільчого або ліквідаційного балансу.

– встановлення розміру вступних,членських та інших внесків учасників Фонду та Асоційованих членів;

– розгляд і затвердження довгострокової програми та плану діяльності Фонду;

– обрання строком на 5 років Наглядової ради та ревізійної комісії Фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

– визначення пріоритетних напрямків діяльності Фонду, принципи формування і використання його фінансів і майна;

– обрання виконавчого органу – директора Фонду, заміщення, зупинення його повноважень, припинення його повноважень здійснюються загальними зборами Учасників Фонду у порядку, визначеному посадової інструкцією, яку затверджують загальні збори Учасників Фонду;

– затвердження штатного розкладу і посадових обов’язків;

– прийняття рішень відкриттів  філій та представництв;

– призначення керівників представництв і філій та дострокове припинення їх повноважень;

– прийом нових Учасників та Асоційованих членів до складу Фонду;

– рішення інших питань, що не суперечать чинному законодавству.

4.2.3. Чергові загальні збори учасників визначаються загальними зборами. Загальні збори правомочні якщо на них присутні більше 2/3 Учасників Фонду. Всі рішення, в тому числі  і по виборах виконавчих органів  приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів  Учасників, присутніх на зборах. Кожен учасник фонду має один голос на загальних зборах при вирішенні всіх питань, а асоціативний член дорадчий голос.

Про дату і час проведення позачергових зборів та порядок денний Учасники Фонду та Асоціативні члени повідомляються Директором завчасно.

4.2.4. Загальні збори учасників мають право приймати рішення за умови присутності на зборах більшості учасників Фонду. Кожен учасник, присутній на загальних зборах учасників, має один ухвальний голос. Рішення з питань, вказаних в п.п. 1) та 4) п. 5.2.1 Статуту, потребують більшості в 3/4 голосів осіб, які присутні на загальних зборах учасників. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів учасників, які присутні і беруть участь у голосуванні. Загальні збори учасників можуть відбуватись шляхом особистої присутності учасників Фонду або голосування через засоби електронного зв’язку.

4.3. Виконавчим органом є постійно діючий орган управління Фонду, склад якого призначається (обирається) чи звільняється загальними зборами Учасників Фонду.

Керівним виконавчим органом фонду в період між зборами  учасників фонду є Правління. Членами Правління (виконавчого органу) можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Правління очолює Директор Фонду. Директор  може бути найманим працівником  або призначеним (обраним) із складу учасників Фонду.

Директор Фонду призначається (обирається) за рішенням загальних зборів учасників фонду та є підзвітним загальним зборам.

Порядок заміщення, зупинення, припинення його повноважень, встановлюється Посадовою інструкцією, яку затверджують загальні збори Учасників Фонду.

Виконавчий орган діє від імені Фонду у порядку та межах повноважень, установлених законом та установчими документами Фонду.

4.3.1 Директор Фонду:

– підзвітний загальним зборам Учасників, правомочний вирішувати усі питання  діяльності Фонду, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів Учасників;

– без довіреності діє від імені Фонду, представляє його в усіх установах, організаціях і на підприємствах як на території міста, області, так і на території України;

– організовує підготовку  і проведення загальних зборів Учасників Фонду  та засідань Правління (у випадку, коли склад Правління становить більше однієї особи);

– здійснює контроль за діяльністю філій і представництва Фонду;

– організує бухгалтерський облік та звітність;

– несе відповідальність в межах своєї компетенції за використання коштів і майна Фонду відповідно до його статутних цілей і завдань;

– організує поточну роботу фонду;

– приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Фонду;

– збирає та узагальнює інформацію про окремих громадян, які потребують допомоги  Фонду, організовує необхідну їм допомогу через державні і громадські організації, комісії сприяння фонду  та ініціативні групи громадян на місцях;

– приймає рішення про розподіл грошових і матеріальних коштів Фонду відповідно до прийнятих рішень Загальними зборами Учасників Фонду;

– контролює використання цільових внесків дарувальників, виконання регіональних програм;

– веде регіональний реєстр дарування, пожертвувань, вносить пропозиції загальним зборам Учасників  про заохочення громадян, членів Фонду та організацій, які зробили найбільш значний внесок  у роботу Фонду  в даному регіоні;

– узгоджує з загальними зборами Учасників і Наглядової радою норматив щорічних відрахувань коштів до страхового фонду;

–  організація роботи Правління, підготовка і ведення засідань Правління;

– керівництво оперативною діяльністю Фонду, розгляд заяв, пропозицій, які надходять до Фонду від фізичних та юридичних осіб;

– здійснення без довіреності дій від імені Фонду у відносинах з органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, а також іншими фізичними та юридичними  особами;

– надання довіреностей іншим особам на представництво інтересів Фонду;

– укладання від імені Фонду договорів та інших правочинів, оперативне управління коштами і майном Фонду в межах повноважень, делегованих Правлінням;

– відкриття рахунків в установах банків, право першого підпису документів, управління фінансовою діяльністю Фонду, підписання фінансових документів;

– прийняття і звільнення працівників Фонду та керівництво їх діяльністю, видання наказів, обов’язкових для виконання працівниками Фонду;

– складання і подання звітів про діяльність Фонду;

– здійснення інших дій, спрямованих на реалізацію статутних завдань Фонду.

Директор відповідає за зберігання протоколів загальних зборів учасників, протоколів Правління та іншої документації Фонду, а також забезпечує збереження майна Фонду і контроль за використанням та станом майна Фонду, переданого у тимчасове управління і користування іншим юридичним та фізичним особам.

У випадку тимчасової відсутності Директора Фонду його обов’язки може виконувати інша особа (член Правління) Фонду, який буде уповноважений заміщувати директора  на підставі його рішення.

4.3.2. Засідання Правління скликаються Директором Фонду не рідше одного разу на три місяці або протягом п’ятнадцяти днів за письмовою вимогою Наглядової ради або принаймні трьох учасників Фонду.

4.3.3. Правління має право приймати рішення за умови присутності на його засіданні  більшості членів. Правління приймає рішення простою більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. За рівним розподілом голосів вирішальним є голос Директора Фонду. Засідання Правління можуть відбуватися шляхом особистої присутності членів Правління або голосування через засоби електронного зв’язку.

4.3.4. До компетенції Правління належить:

– організація здійснення видів діяльності, що передбачені Статутом Фонду;

– прийняття рішень щодо залучення та використання майна і коштів Фонду;

– складання та затвердження кошторису і звітів про залучення і використання коштів і майна;

– розпорядження майном і коштами Фонду, а також делегування окремих прав та обов’язків стосовно розпорядження майном і коштами Фонду Директору  Фонду;

– розгляд заяв про прийняття до складу і вихід із складу учасників Фонду, прийняття рішень про виключення із складу учасників Фонду;

– затвердження зразків символіки Фонду;

– розробка та організація виконання благодійних програм Фонду;

– прийняття рішень щодо вступу Фонду в асоціацію, спілку чи в спільний проект;

– прийняття рішень з інших питань, що не належать до компетенції інших
органів управління Фонду.

4.4. Якщо кількість учасників Фонду досягає десяти осіб, у Фонді створюється Наглядова рада. Наглядова рада обирається загальними зборами учасників строком на п’ять років у складі не менш 3-х осіб на чолі з Головою Наглядової ради.

4.4.1. Наглядова рада контролює і регулює діяльність Виконавчого органу (Правління). Наглядова рада скликається її головою принаймні один  раз на рік, а також протягом 10 днів на вимогу Правління або загальних зборів учасників. В засіданнях Наглядової ради може брати участь представник Правління. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів.

У випадку тимчасової відсутності голови Наглядової ради його обов’язки може виконувати один з членів Наглядової ради, який буде уповноважений заміщувати голову Наглядової ради на підставі його рішення.

4.4.2. Наглядова рада здійснює наступні функції:

– затверджує благодійні програми Фонду;

– контролює відповідність діяльності та використання активів Фонду його Статуту;

– складає звіти для загальних зборів учасників щодо цільового використання коштів та майна  Фонду;

–   вносить пропозиції  щодо фінансової діяльності Фонду та проведення аудиторських перевірок;

– представляє фонд як на Україні так і за рубежем;

– сприяє вдосконаленню матеріально-технічної бази Фонду, благоустрою його приміщень і території;

– контролює використання цільових внесків дарувальників, виконання регіональних програм;

– погоджує із загальними зборами Учасників норматив щорічних відрахувань коштів до страхового фонду;

– заохочує окремих громадян, трудові колективи, державні і громадські органи і організації, що надали істотну допомогу в реалізації цілей і завдань Фонду, засновуючи для цього спеціальні грамоти, почесні знаки.

4.4.3. Наглядова рада має право:

– здійснювати перевірки фінансової діяльності Фонду принаймні один раз на рік;

– вимагати у членів органів управління і працівників Фонду надання пояснень і документів щодо фінансової діяльності Фонду;

– залучати   аудиторів   та    інших   експертів   для   здійснення   перевірки фінансової діяльності Фонду;

– вимагати скликання позачергових засідань загальних зборів учасників і Правління;

– зупинити повноваження будь-якого члена Правління до прийняття рішення загальними зборами учасників.

4.4.4. У разі відсутності у Фонді Наглядової ради її повноваження відповідно до діючого законодавства здійснюються загальними зборами учасників.

4.5. Повноваження членів органів управління – Правління або Наглядової ради Фонду  – можуть бути зупинені загальними зборами учасників Фонду в разі тимчасової втрати членом Правління або Наглядової ради здатності виконувати свої обов’язки у складі органу управління (хвороба, інша поважна причина). Повноваження будь-якого члена Правління також можуть бути зупинені Наглядовою радою Фонду до прийняття рішення загальними зборами учасників у випадку здійснення членом Правління дій, що за висновком Наглядової ради суперечать Статуту Фонду.

Повноваження членів органів управління – Правління або Наглядової ради Фонду – достроково припиняються  загальними зборами учасників Фонду у випадках:

 • подання заяви про вихід із складу органу управління Фонду або заяви про вихід із складу членів Фонду або виключення із складу членів Фонду за рішенням Правління;
 • смерті члена органу управління або припинення діяльності юридичної особи, представник якої є членом органу управління Фонду;

– скоєння членом органу управління діянь, що спричинили шкоду інтересам або репутації Фонду або призвели до збитків;

– у разі вираження недовіри.

4.6. Член органу управління – Правління або Наглядової ради Фонду – не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

1) договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

2) спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду.

Бенефіціарами благодійних програм Фонду не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління Фонду.

4.7. Члени органу управління – Правління та Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу управління, що заподіяли збитки Фонду. Члени Правління та Наглядової ради можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними Фонду.

4.8. Ревізійна комісія  (ревізор)

4.8.1. Контроль над фінансово-господарською діяльністю Фонду  здійснює ревізійна  комісія (Ревізор), яка обирається загальними зборами Учасників Фонду  строком на три роки і діє відповідно до Положення про неї (нього), що затверджується загальними зборами.

4.8.2. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності  Фонду не рідше 1 разу на рік.

4.8.3. Ревізійна комісія (Ревізор) вправі вимагати від посадових осіб Фонду надання всіх необхідних документів та особистих пояснень.

4.8.4. Ревізійна комісія (Ревізор) представляє результати ревізійних перевірок Загальним зборам Учасників Фонду не рідше 1 разу на рік. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності  але не рідше  одного разу на рік. Члени ревізійної комісії беруть участь у засіданнях Наглядової ради Фонду з правом дорадчого голосу.

4.8.5.Ревізійна комісія:

– обирає зі свого складу голову і секретаря;

– здійснює на громадських засадах  контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використання майнових цінностей;

– контролює  фінансово-господарську діяльність Фонду.

 

 1. Порядок внесення змін до Статуту Фонду.

       5.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників, якщо за таке рішення проголосувало не менш, ніж 3/4 осіб, присутніх на загальних зборах учасників Фонду.

       5.2. Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому діючим законодавством України.

 

VІ. Джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності Фонду.

 

        6.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше рухоме та нерухоме майно, а також нематеріальні активи. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності Фонду.

        6.2. Фонд має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та Статуту Фонду.

        6.3. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.

Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином  між Фондом та благодійником.

        6.4. Джерелами формування майна і коштів Фонду можуть бути:

– кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– пасивні доходи;

– кошти або майно, які надходять від проведення основної діяльності Фонду;

– дотації та субсидії, отримані з державного та місцевих бюджетів, державних цільових  фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Фонду або через нього їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

– Добровільні грошові внески його учасників та асоційованих членів, інших організацій та окремих громадян;

– прибуток, отриманий від виробничої діяльності підприємств та організацій, створених Фондом;

– відрахування коштів від колективних добровільних робіт;

– дарування чи заповіту майна, творів мистецтва та грошових коштів;

-надходження від  проведення  благодійних  кампаній  по  збору
благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних
лотерей   та   благодійних   аукціонів   з   реалізації  майна  та
пожертвувань, які надійшли від благодійників;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

        6.5. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників і учасників Фонду. Засновники і учасники Фонду не несуть відповідальності за зобов’язаннями Фонду, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

        6.6. Наряду з грошовими внесками високо оцінюється безкорислива допомога особам, які потребують опіки Фонду, безвідплатну працю. Грошові внески приймаються банківськими установами готівкою, поштовими і телеграфними переказами або шляхом перерахування їх на рахунки Фонду.

        6.7.За дарувальниками зберігається право цільового призначення  внесків. Майно, передане Фонду, витрачається відповідно до його цілей і завдань під контролем  загальних зборів Учасників Фонду і Наглядової Ради Фонду, а також у відповідності з побажаннями дарувальників.

        6.8. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

        6.9.Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

         6.10. Фонд несе відповідальність за своїми забов’язаннями усім своїм майном, на яке, згідно діючого законодавства, може бути направлено стягнення.

        6.11.Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками або учасниками  та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого засновника,   або учасника Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні  заходи).

         6.12. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку,  встановленому  чинним законодавством.

        6.13. На вимогу окремих благодійників або їх правонаступників Фонд звітує про використання наданих ними активів. Фонд може вимагати від бенефіціарів звітів про цільове використання наданої Фондом допомоги.

        6.14. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

 

VІІ. Господарська діяльність Фонду.

         7.1.Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань, створення госпрозрахункових підприємств.

                          7.2. Фонд користується самостійністю  у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових  та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

        7.3. Кошти Фонду спрямовуються виключно на благодійність та забезпечення господарської діяльності в розмірах та порядку, передбачених діючим законодавством та Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статних цілей.

         7.4.Госпрозрахункові підприємства вправі здійснювати комерційну діяльність  лише в тій мірі таких видів, які відповідають цілям  і завданням Фонду, закріпленим у цьому Статуті. Доходи, отримані Фондом від комерційної діяльності, витрачаються тільки для досягнення цих цілей і розподілу між засновниками не підлягають.

 

                      VІІІ. Міжнародні зв’язки та діяльність фонду

          8.1. Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

          8.2. Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

                           8.3. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.

                           8.4. Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

 1. IX. Благодійна програма.

                            9.1. Благодійна програма приймається Фондом і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

            9.2. На фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся сума надходжень , що надійшла за фінансовий рік  від підприємств та організацій, які перебувають у власності благодійної організації, за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням благодійної організації. За умови реалізації дострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

 

 1. X. Фінансова діяльність Фонду.

                             10.1.Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній так і в іноземній валютах.

                             10.2. Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність  і відповідає за вірогідність даних обліку  й звітності відповідно до чинного законодавства України.

                             10.3.Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність спрямована на благодійництво не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

             10.4. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійність і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством.

                              10.5. Фонд звітує перед благодійниками за використання цільових внесків задля виконання цілей та завдань Фонду.

              10.6. Фонд може вимагати звітів від набувачів наданої ним благодійної допомоги.

                               10.7. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків  доходу цієї організації у поточному році. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником.

                               10.8. Звітність Благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

 

XI.Підстави та порядок припинення діяльності Фонду,

 порядок розподілу активів.

 

                11.1. Фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства України. Фонд є таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

               11.2. Загальні збори учасників Фонду, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Фонду, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення і публікує відповідне повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Загальні збори учасників Фонду, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Фонду, відповідно до діючого законодавства призначають комісію з припинення Фонду (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення Фонду може бути покладено на Президента Фонду. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Фонду. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Фонду.

               11.3. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ або перетворення) Фонду здійснюються  за  рішенням загальних зборів учасників, якщо за це рішення проголосувало не менш ніж 3/4 осіб, присутніх на загальних зборах учасників. При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників, якими можуть бути одна чи кілька благодійних організацій. Порядок проведення реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

               11.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників, якщо за це рішення проголосувало не менш ніж 3/4 осіб, присутніх на загальних зборах учасників, або за рішенням суду чи державних органів на підставах, передбачених чинним законодавством України. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

              11.5. Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

              11.6 У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
ЗАСНОВНИК _____________________________С.С.БРИЧЕНКО